Kategorie

Regulamin newslettera

§1. Definicje

 1. Użytkownik – podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz, którego świadczone są przez Usługodawcę usługi drogą elektroniczną;
 2. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Sklep Internetowy Maajla informuje Użytkowników o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Sklepu Internetowego, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;
 3. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.maajla.pl i www.maajla.eu;
 4. Usługodawca - Korum Services Małgorzata Korutowska wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna pod numerem 6766/2009; adres siedziby: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Lipowa 24c, Bielawa, NIP: 526-220-6171, REGON: 142128537
 5. Kontakt: adres e-mail maajla@maajla.pl lub adres miejscowy: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Lipowa 24c, Bielawa.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę.
 2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
  1. zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.maajla.pl lub www.maajla.eu oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,
  2. dokonuje akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu dla świadczenia usługi Newslettera;
  3. uaktywnia wirtualny przycisk „……..”,
  4. aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas Rejestracji;
 4. Z chwilą otrzymania potwierdzenia aktywowania subskrypcji, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
 6. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera.
 7. Użytkownik może zgłaszać fakt nienależytego wykonania usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną na adres e-mail maajla@maajla.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
 8. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3. Ochrona danych osobowych

 1. Aby świadczyć usługę Newslettera, Usługodawca otrzymuje od Użytkowników nazwy adresów e-mail. Administratorem danych osobowych uzyskanych poprzez wypełnienia formularza zamówienia Newslettera jest Usługodawca.
 2. Usługodawca oświadcza, że podany przez Użytkownika adres e-mail będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Usługodawca nie udostępnia pozyskanych w ramach usługi Newslettera adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie subskrypcji.

§4. Informacja handlowa

 1. Ze względu na to, iż ustawowa definicja informacji handlowej obejmuje każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, w niektórych przypadkach Newsletter może spełniać przesłanki niniejszej definicji.
 2. W związku z powyższym, aby otrzymywać Newsletter potrzebna jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę.
 3. Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.
Copyright © Sklep Internetowy Maajla . Wszelkie prawa zastrzeżone.   |   Polityka prywatności.   |   Regulamin